Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.

Relacja z drugim człowiekiem może być zarówno źródłem cierpienia, jak i szczęścia. Jest to zależne od wielu czynników, ponieważ miłość nie wystarczy do stworzenia szczęśliwego związku. Czasem różnice między ludźmi czy nawet wpływ ich rodzin może sprawić, że relacja stanie się źródłem bólu.

Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Tym, co łączy społeczności, jest przede wszystkim tradycja. Ludzie mieszkający w tym samym kraju czy regionie pielęgnują swoje obyczaje, co buduje w nich poczucie jedności. Można więc powiedzieć, że tradycja łączy ludzi i porządkuje ich życie.

Z legend dawnego Egiptu – streszczenie

Opowiadanie Bolesława Prusa „Z legend dawnego Egiptu” zostało opublikowane 1 stycznia 1888. Autor posługuje się w noweli kostiumem historycznym, za wydarzeniami z czasów faraońskich stoi współczesna mu historia. W Niemczech podobny los spotkał następcę cesarza, który zachorował na nowotwór gardła, gdy ojciec był również umierający. Prus przenosi te wydarzenia do czasów Egiptu, gdy umierający Ramzes wyznaczył na następcę swojego wnuka, Horusa. Młody mężczyzna pragnął odmienić państwo przez reformy, jednak zmarł jako pierwszy. 

Czym dla czło­wie­ka może być wol­ność? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wy­bra­ne­go tek­stu kul­tu­ry.

Każdy człowiek na świecie rodzi się wolny i jest to prawo, które jest respektowane na całym świecie. Nie można człowiekowi odebrać bezpodstawnie wolności, ponieważ jest to najważniejsza wartość, jaką on posiada. Każdy chce być wolny, nie tylko jako jednostka, ale również jako społeczeństwo czy państwo.

Czym może być dla czło­wie­ka praw­da? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Zbrodni i kary oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Ciężko określić, czym jest prawda. Mówi się, że każdy człowiek ma swoją prawdę i żadna z nich nie jest fałszywa, ponieważ zawiera pewne ziarno prawdy o świecie. Od wieków filozofowie zadawali sobie pytanie o sens prawdy i jej pochodzenie, a przede wszystkim o jej obiektywizm, uważając, że nie ma czegoś takiego, jak jedna, uniwersalna prawda, która pogodzi wszystkich.

Czym dla czło­wie­ka może być sztu­ka? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu opo­wia­da­nia Tadeusza Borowskiego Ofensywa styczniowa i do in­nych tek­stów kul­tu­ry

Człowiek od samego początku miał potrzebę do wyrażania siebie i tego, co czuje. Czynił to nie tylko poprzez rozmowę z innymi ludźmi, ale także poprzez sztukę, której początki sięgają prehistorycznych malowideł na ścianach jaskiń. Przez kolejne lata sztuka rozwijała się coraz bardziej i ewoluowała zgodnie z panującymi trendami i tendencjami.

Czło­wiek ak­to­rem w te­atrze świa­ta. Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu utwo­ru Stefana Chwina Syn kamienia oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Teoria ewolucji jest nam znana od niespełna dwustu lat, ale i tak nadal zastanawiamy się, co właściwie robimy na świecie. Czy jesteśmy w pełni niezależnymi istotami, czy może ktoś nami kieruje? Nie znamy do końca swojego miejsca w świecie – nie znamy wcześniej scenariusza, którym musimy kierować się w życiu, by osiągnąć sukces. Improwizujemy, by nasze zachowania nie doprowadziły nas do upadku społecznego.

Określ, jaki problem podejmuje Walter Hilsbecher w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Każdy z nas jest odrębną jednostką, która przeżywa swoje codzienne życie na swój sposób. Nasze wewnętrzne uczucia są bardziej skomplikowane niż to, co staramy pokazać się na zewnątrz. Nasze małe dramaty staramy się trzymać w zamknięciu i rzadko dzielimy się nimi ze światem. Sprawia to, że sami musimy sobie z nimi radzić, często nie mając pomysłu, jak rozwiązać nasz problem. Kłócimy się wtedy sami ze sobą, a to nigdy nie przynosi nic dobrego.