Jakie znaczenie dla człowieka ma otaczająca go przestrzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Człowiek nie jest oderwaną od rzeczywistości jednostką – funkcjonuje w konkretnej przestrzeni, które ma na niego wpływ. Przykłady różnic między życiem w mieście i na wsi, znajdziemy w dziełach Władysława Stanisława Reymonta: powieściach Ziemia obiecana i Chłopi. Pochwałę wiejskiego życia znajdziemy również w twórczości Jana Kochanowskiego, a szczególnie w sielankowej Pieśni świętojańskiej o Sobótce.

Pieśń XXIV z Ksiąg wtórych – Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony – interpretacja

Stała obecność poezji Jana Kochanowskiego w literaturze polskiej jest najlepszym dowodem na jej ponadczasowy wymiar. Przeszło cztery wieki nieustającej sławy są potwierdzeniem słów zawartych w „Pieśni XXIV Ksiąg Wtórych”: „Nie umrę”. Rzeczywiście, poezja renesansowego artysty nie tylko przetrwała do dzisiejszych czasów, lecz jest częstą inspiracją dla współczesnych poetów.

Pieśń IX (Chce­my so­bie być ra­dzi?) – interpretacja

Pieśń IX z Ksiąg Pierwszych zalicza się do tej ostatniej kategorii. Najsłynniejszy polski poeta renesansu zastanawia się w pieśni nad kwestią szczęścia w życiu, a także rozstrzyga zalety stoicyzmu oraz epikureizmu, czyli dwóch odrębnych od siebie nurtów filozoficznych powstałych w starożytnej Grecji, po raz pierwszy złączonych w poezji przez wspomnianego już Horacego.