Określ, jaki problem podejmuje Bożena Chrząstowska w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Tekst „Prawda i ‘zmyślenie’ literackie” autorstwa Bożeny Chrząstowskiej odnosi się do koncepcji fałszu i prawdy w kontekście literatury i świata przedstawionego. Autorka uważa, że świat przedstawiony nie jest do końca wymysłem, nie tworzy fałszu, ale też nie jest prawdziwy w tym sensie, że nigdy się nie zdarzył.

Czy jed­nost­ka fak­tycz­nie może wpły­wać na losy świa­ta, czy jest to tyl­ko mrzon­ka ar­ty­stów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do po­da­ne­go frag­men­tu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz in­ne­go tek­stu kul­tu­ry

Ludzie zawsze marzyli, by mieć wpływ na losy świata, by mieć wpływ na innych ludzi, tworzyć ruchy i móc zmieniać rzeczywistość dookoła.

Cze­go moż­na się do­wie­dzieć o czło­wie­ku na pod­sta­wie jego snów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Sny od zawsze fascynowały ludzi. Nie wiadomo, czy to nowy wymiar, do którego przenosimy się w czasie sennych marzeń, czy może stan między śmiercią a życiem, a może jeszcze inaczej – głębiny naszej podświadomości, do których nie mamy codziennego dostępu.

Czym dla czło­wie­ka mogą być ma­rze­nia? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Stu lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Mówi się, że marzenia to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek może posiadać. Mogą być one bardzo przyziemne, dotyczące rzeczy błahych, a mogą także być wielkie, wzniosłe i wpływające na kształt świata.

x