Czy każdy błąd można naprawić? Odwołaj się do Pana Tadeusza i innej wybranej przez siebie lektury. Rozprawka

Człowiek przez całe swoje życie popełnia wiele błędów. Tak to już jest, daleko nam do ideałów. Pewne stare powiedzenie daje nawet odrobinę nadziei, sugerując wyciąganie wniosków z każdego swojego potknięcia. Niemniej istnieją błędy, z których nie chcemy się tylko uczyć, a bardzo mocno pragniemy je naprawić. Światu daleko jednak do gry komputerowej, gdzie można wczytać poprzedni zapis i dzięki temu uniknąć zasady przyczynowości.

Człowiek – istota pełna sprzeczności. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Każdego dnia człowieka spotyka sytuacje, które budzą w nim sprzeczne emocje. Zdarza się, że w ciągu życia pojawiają się różne doświadczenia, które wpływają na jego motywacje i plany. Czasami chce zrobić coś, czego bardzo pragnie, ale z drugiej strony czuje, że nie jest to właściwe lub budzi to negatywne uczucia, takie jak strach.

Cze­go moż­na się do­wie­dzieć o czło­wie­ku na pod­sta­wie jego snów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Sny od zawsze fascynowały ludzi. Nie wiadomo, czy to nowy wymiar, do którego przenosimy się w czasie sennych marzeń, czy może stan między śmiercią a życiem, a może jeszcze inaczej – głębiny naszej podświadomości, do których nie mamy codziennego dostępu.

x